لطفا مسئله شرعی در مورد پیدا کردن گنج و خرید و فروش آن را بفرمایید.
لطفا مسئله شرعی در مورد پیدا کردن گنج و خرید و فروش آن را بفرمایید.

باسمه تعالی

اگر خمس گنج پرداخت شود و منع قانونی از خرید و فروش گنج وجود نداشته باشد، معاملۀ آن بلامانع است.