آیا در هنگام خواندن صیغه محرمیت، زن و مرد باید با وضو باشند؟
آیا در هنگام خواندن صیغه محرمیت، زن و مرد باید با وضو باشند؟

باسمه تعالی
خیر وضو شرط نیست.

کد سایت fa1985