حکم اذکار اضافه بر مقدار معمول در سجده و رکوع چیست؟
حکم اذکار اضافی در سجده و رکوع چیست؟ من در هنگام رکوع علاوه بر ذکر معمول رکوع قسمتی از یک دعا و قسمتی از یک آیه را می خوانم یا در هنگام سجده علاوه بر ذکر معمول آن، سه دعا به همراه تعدادی از اسماء الحسنی را برای بر آورده شدن حاجتم می گویم.

باسمه تعالی

خواندن قرآن یا ذکر یا دعا اضافه بر مقدار واجب در سجده و رکوع جایز است.

کد سایت fa1991
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز