آیا لواط همواره باعث حرمت ابدی ازدواج با خواهر لواط دهنده می شود؟
اگر لواط کننده نابالغ و لواط دهنده بالغ باشد، در این صورت آیا خواهر لواط دهنده بر لواط کننده حرام است ؟

باسمه تعالى
خیر، حرام نیست.

کد سایت fa2001 کد بایگانی 0