من و فرزندانم نزدیک 3 سال است که در اروپا هستیم ولی کار نمی کنیم. آیا حقوق دولتی که بابت بیکاری دریافت می کنیم، خمس دارد یا نه؟
من و فرزندانم نزدیک 3 سال است که در اروپا هستیم ولی کار نمی کنیم. آیا حقوق دولتی که بابت بیکاری دریافت می کنیم، خمس دارد یا نه؟

باسمه تعالی

اگر در سر سال خمسی تان یا پس از گذشت یک سال از کسب آن درآمد، چیزی از آن باقی بماند، به باقی مانده خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa2017
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس