پوشش یک زن در مقابل محارم (غیر از شوهر) چگونه باید باشد؟
یک خانم به غیر از همسر خود در برابر محارم دیگر چگونه باید لباس بپوشد؟ مثلاً نزد پدر شوهر یا برادر شوهر؟

باسمه تعالى

1. پدر شوهر محرم است اما برادر شوهر نامحرم است.

2. زن در برابر محارم (غیر از شوهر) مانند پدر شوهر یا برادر خودش، لازم نیست حجاب شرعی را رعایت کند ولی بنا بر احتیاط از پوشیدن لباس های محرک شهوت اجتناب کند.

3. بر مردی که از محارم است و نگاه کردن باعث تحریک شهوت در وی می شود، لازم است که از نگاه کردن پرهیز کند.

کد سایت fa2025
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد