آیا می توان به جای وضو، غسل جنابت کرد؟
آیا می توان به جای وضو، غسل جنابت کرد؟

باسمه تعالى

غسل جنابت فقط در جایی که جنابت رخ داده باشد، مشروعیت دارد و فقط در همین مورد کفایت از وضو می کند.

کد سایت fa2042
طبقه بندی موضوعی اغسال