آیا رابطه با زن حایض، در هر حال حرام است؟
اگر از کاندوم یا وسیله ای دیگر برای پوشش آلت استفاده شود، آیا جماع با زن حائض باز هم حرام است؟

باسمه تعالی

جماع با زن حائض حرام است و استفاده از کاندوم مانع حرمت آن نیست.