چه چیزهایی باعث می شود که ورّاث از ارث محروم شوند؟
چه چیزهایی باعث می شود که ورّاث از ارث محروم شوند؟

باسمه تعالی

1. کفر وارث.

2. قتل عمد مورث توسط وارث که باعث می شود هیچ ارثی به وارث نرسد .

3. قتل خطا یا شبه عمدِ مورث توسط وارث که باعث محرومیت وارث از ارث در خصوص دیه می شود.

4. لعان بین زوجین.

5. پسر بزرگ تر نبودن که باعث می شود از حبوه ارث نبرد.

6. زنا که باعث می شود زنازاده از  زناکار (چه مرد باشد و چه زن و چه هردو) و نیز از اقوام زناکار ارث نبرد و آن ها نیز از وی ارث نبرند اما زنازاده از اقوام خودش مانند فرزند و همسر ارث می برد.

کد سایت fa2060
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث