اگر با خانم مطلقه ای که دارای فرزند دختر باشد ازدواج کنیم، آیا به آن دختر محرم می شویم؟
اگر با خانم مطلقه ای که دارای فرزند دختر باشد ازدواج کنیم، آیا به آن دختر محرم می شویم؟

باسمه تعالى
بله بعد از  همبستر شدن و دخول، با دختر او  محرم می شود.

کد سایت fa2063 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن