پدرم از راه غیرقانونی پول در می آورد و به احتمال یقین خمس هم نمی دهد. وظیفۀ من چیست؟ آیا استفاده از این پول، در استعداد من برای سلوک تأثیر گذار است یا نه؟
پدرم از راه غیرقانونی پول در می آورد و به احتمال یقین خمس هم نمی دهد. وظیفه ی من چیست؟ آیا استفاده از این پول، در استعداد من برای سلوک تأثیر گذار است یا نه؟

باسمه تعالى

1. اگر یقین دارید پولی که از پدر گرفته اید به آن خمس تعلق گرفته، برای تصرف در آن پول باید خمس آن را بپردازید.

2. اگر یقین دارید پولی که از پدر گرفته اید از طریق نامشروع به دست آمده است، حق تصرف در آن ندارید.

3. اگر نسبت به آنچه در بندهای قبلی گفته شد یقین ندارید، هیچ وظیفه ای ندارید و می توانید از پول استفاده کنید.

4. اگر با پول های بند 1 و 2 چیزی خریداری شود و به شما داده شود، شما می توانید در آن تصرف کنید.

5. اگر به وظیفۀ شرعی پیش گفتۀ خود عمل نمایید، مشکلی در سیر و سلوک معنوی شما پیدا نمی شود.

کد سایت fa2080
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس