در صورتی که فردی پول خود را به زینت آلات و طلا و جواهر تبدیل نماید تا ارزش آن پایین نیاید، آیا به چنین مالی خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر این زینت آلات صرفاً به عنوان سرمایه باشد و خودش یا افراد تحت تکفلش با رعایت شأن و جایگاه از آن استفاده نمی کنند، به آن خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa2110
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس