حکم خوردن روزه قضای واجب چیست؟
حکم خوردن روزه قضای واجب چیست؟

باسمه تعالى
در روزۀ قضای ماه رمضان اگر شخص قبل از اذان ظهر افطار کند اشکالی ندارد ولی بعد از اذان ظهر افطار جایز نیست و اگر افطار کند به عنوان کفاره باید سه روز روزه بگیرد.

کد سایت fa2111 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا