اگر در حین اجرای عقد ازدواج، شرطی به صورت ضمنی و نه تصریحی ذکر گردد، باید به آن ملتزم بود؟
می دانیم که اگر بکارت زن در عقد شرط شود و بعد از عقد معلوم شود زن باکره نیست، شوهر حق فسخ عقد را دارد. 1. اگر در عقد به چنین شرطی تصریح نشود، آیا این امر به طور عرفی جزو شرایط ضمن عقد نمی باشد؟ 2. در صورت شرط کردن، آیا اگر پرده بکارت (قبل یا بعد از عقد) به غیر از ارتباط زناشویی از بین رفته باشد، باز هم برای شوهر حق فسخ عقد باقی است؟

باسمه تعالى
1- شرایط ارتکازی عرفی تابع عرف خاص در جامعه ای است که عقد در آن صورت می گیرد. بعید نیست در عرف جامعه سنتی ایران باکره بودن در ازدواج دائم شرط ارتکازی باشد.
2- این امر تابع نوع شرط است. اگر داشتن خود پردۀ بکارت در هر حال، شرط شده باشد، ازدواج باطل نیست ولی مرد می تواند عقد را فسخ کند. اگر مقصود از شرط باکره بودن، از بین نرفتن بکارت به سبب ازدواج یا روابط نامشروع باشد که بعید نیست در عرف جامعۀ سنتی ایران همین مراد باشد، ازدواج باطل نیست و مرد حق فسخ ندارد.

کد سایت fa2117