معتاد شدن چه حکمی دارد؟
معتاد شدن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالى
اعتیاد به مواد مخدر و افیونی که موجب صدمات جسمی و روحی است، حرام است و ترک آن واجب فوری است.

کد سایت fa2133 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات