آیا لازم است قبل از این که فردی شروع به غیبت کند، او را نهی از منکر کنیم؟
آیا لازم است قبل از این که فردی شروع به غیبت کند، او را نهی از منکر کنیم؟

باسمه تعالى

نهی از منکر در جایی واجب است که فعل حرام واقع شود یا اطمینان داشته باشیم که شخص قصد انجام فعل حرام را دارد. اما صرف اینکه بدانیم  بعضی از افعالی که فرد انجام می دهد، حرام است ولی اطمینان نداشته باشیم که این فعل خاصی که الآن قصد انجامش را دارد، حرام است، نهى از منکر واجب نمی شود، بلکه اگر این نهی از منکر نابجا، توهین به وی (نهی شونده) تلقی شود، حرام است.

کد سایت fa2139
طبقه بندی موضوعی غیبت|شرایط نهی از منکر