آیا مبنای مشروعیت ولی فقیه، مقبولیت عامه است یا خیر؟
آیا مبنای مشروعیت ولی فقیه، مقبولیت عامه است یا خیر؟

باسمه تعالی

مقبولیت عامه در فعلیت ولایت ولی فقیه دخالت دارد، نه در اصل ولایت وی. به دیگر سخن، تحقق خارجی ولایت منوط به پذیرش عامه است؛ هر چند ثبوت شرعی آن به این امر نیازی ندارد و تابع تحقق شرایط، یعنی فقاهت، عدالت و کفایت است.

 

کد سایت fa214
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه