استمنا چیست و چه حکمی دارد؟
آیا بازی با آلت به قصد لذت، اگر به اوج لذت و خروج منی منتهی نشود، استمنا است؟ این عمل چه حکمی دارد؟

باسمه تعالى
از این عمل اجتناب کنید، هر چند تا زمانی که منی خارج نشود، استمنا نیست.

کد سایت fa2141 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی