معنای اطاعت از ولی فقیه چیست؟
معنای اطاعت از ولی فقیه چیست؟

باسمه تعالی

عدم مخالفت عملی با حکم ولی فقیه، اطاعت از وی محسوب می شود. بنابراین اگر ولی فقیه حکمی صادر کند، همه یعنی خودش، مقلدین، غیر مقلدین و حتی فقهای جامع الشرایط دیگر باید طبق آن عمل کنند؛ هرچند به لحاظ نظری موافق نظر او نباشند.

 

 

کد سایت fa216
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه