من مغازه ای را به عنوان کافی نت از مسجد به مبلغی اجاره کردم. در صورتی که اجارۀ مغازه های دیگر مسجد، مقدرای بیشتر است، مسئولین مسجد به دلیل اینکه کافی نت یک امر فرهنگی است، این مغازه را به من کمتر اجاره می دهند. آیا این کار شرعی است و درآمد من حلال است؟
من مغازه ای را به عنوان کافی نت به همراه کلیۀ وسایل آن (کامپیوتر ، پرینتر ، اسکنر و ...) از مسجد به مبلغی اجاره کردم در صورتی که اجارۀ مغازه های دیگر مسجد، مقدرای بیشتر است و مسئولین مسجد به دلیل اینکه کافی نت یک امر فرهنگی است، این مغازه را به من کمتر اجاره می دهند. آیا این کار شرعی است و درآمد من حلال است؟

باسمه تعالى

تخفیف تا وقتی ضرری به اموال مسجد وارد نکند و توسط متولی شرعی مسجد تأیید شود، اشکال ندارد.

کد سایت fa2177