حکم بیمه (جان و مال) از نظر اسلام داری مشروعیت است؟
حکم بیمه (جان و مال) از نظر اسلام داری مشروعیت است؟

باسمه تعالی

این بیمه ها که نوعی قرارداد جدید شمرده می شود، صحیح است؛ البته اگر قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود داشته باشد، واجب است رعایت گردد.

کد سایت fa2180