اگر وامی که از بانک می گیریم مثلاً به منظور خرید لوازم منزل یا خرید اتومبیل باشد اما در جای دیگری هم مصرف کنیم و صرفاً برای خرید لوازم منزل و اتومبیل به کار گرفته نشود، چه حکمی دارد؟
اگر وامی که از بانک می گیریم مثلاً به منظور خرید لوازم منزل یا خرید اتومبیل باشد اما در جای دیگری هم مصرف کنیم و صرفاً برای خرید لوازم منزل و اتومبیل به کار گرفته نشود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

این مسأله تابع قوانین، مقررات، قرارداد و اغراض سیتسم بانکی است. تخلف از این امور جایز نیست.

کد سایت fa2192
طبقه بندی موضوعی احکام بانک