من به علت این که شرکت ثبتی ندارم و نمی توانم فاکتور رسمی بدهم، پروژه کاری پیدا می کنم و یک پیمانکار برای همکاری در اجرای آن نیز پیدا می کنم. در جریان کار، هم من و هم پیمانکار با هم بر روی پروژه کار می کنیم و در پایان کار، فاکتور توسط پیمانکار صادر می شود و درصدی از این فاکتور نیز به من می رسد. آیا این درآمد صحیح است یا خیر؟
من به علت این که شرکت ثبتی ندارم و نمی توانم فاکتور رسمی بدهم، پروژه کاری پیدا می کنم و یک پیمانکار برای همکاری در اجرای آن نیز پیدا می کنم. در جریان کار، هم من و هم پیمانکار با هم بر روی پروژه کار می کنیم و در پایان کار، فاکتور توسط پیمانکار صادر می شود و درصدی از این فاکتور نیز به من می رسد. آیا این درآمد صحیح است یا خیر؟

باسمه تعالى

با فرض مشارکت شما در انجام پروژه دریافت حق الزحمة در مقابل آن بلا مانع است.

کد سایت fa2202
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات