فردی به نیابت از عموی مرحومش عازم حج تمتع می باشد. این فرد با پول خودش فیش سفر حج را سال گذشته به مبلغ شش میلیون تومان خریداری نموده است. الآن این فیش پانزده میلیون تومان می ارزد. حال کدام مبلغ را به حساب عمویش بگذارد و از ماترک او بردارند؟
فردی به نیابت از عموی مرحومش عازم حج تمتع می باشد. این فرد با پول خودش فیش سفر حج را سال گذشته به مبلغ شش میلیون تومان خریداری نموده است. الآن این فیش پانزده میلیون تومان می ارزد. حال کدام مبلغ را به حساب عمویش بگذارد و از ماترک او بردارند؟

باسمه تعالی
شما می توانید ارزش فعلی فیش یعنی ١٥ میلیون تومان را محاسبه نمایید.

کد سایت fa2234
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج