من اهل پاکستان هستم. اکثر مهاجران پاکستانی، خودشان را شھروندان افغانی معرفی نمودہ و در کشورھای مختلف جھان به عنوان پناھندہ زندگی می کنند. آیا این کار جایز است؟
من اهل پاکستان هستم. اکثر مهاجران پاکستانی، خودشان را شھروندان افغانی معرفی نمودہ و در کشورھای مختلف جھان به عنوان پناھندہ زندگی می کنند. آیا این کار جایز است؟

باسمه تعالى

اگر پناهندگی یک ضرورت است و راهی جز این دروغ وجود ندارد اشکالی ندارد

کد سایت fa2257
طبقه بندی موضوعی سوالات ساکنان غرب|دروغ