اگر مردی بیش از چهار سال مفقود گردد و به حکم حاکم شرع زنش طلاق داده شده باشد، آیا با وجود مدخوله نبودن باید عده نگه دارد؟
اگر زوج غیبت منقطعه کند و از خود زوجه ای بجا گذاشته باشد، فقهای بزرگوار فرموده اند که پس از 4 سال فحص بنابر نظر بعضی حکم به امتداد و بعضی دیگر فرموده اند که باید حاکم وی را طلاق دهد و عده وفات نگه دارد. از طرفی هم فرموده اند که اگر زوج در مدت عده بازگشت کند، حق رجوع دارد. حال با توجه به قاعدۀ کلی که عده نسبت به زنانی است که دخول شده و به سن یائسگی نرسیده اند. حال اگر زوجه غایب مفقود الخبر غیر مدخوله باشد یا یائسه باز هم باید عده نگه دارد و حق رجوع برای شوهر هست و یا طبق قاعده، طلاق مذکور بائن و نامبرده پس از آن بدون نگه داشتن عده می تواند ازدواج کند؟

باسمه تعالى

در مورد مفقود، بعد از چهار سال حاکم حکم به نگه داشتن عدۀ وفات می دهد و این حکم بدون طلاق و به معنای حکم به مرگ مرد است. در عدۀ وفات فرقی بین مدخوله و غیر مدخوله، یائسه و غیر یائسه نیست.