اگر کسی عقد موقت انجام دهد و در مدت عدۀ آن دوباره همان زن را عقد موقت کند ولی بلافاصله مدت را بذل کند، آیا عقد دوم عده دارد؟
در فرضی که مردی، زنی را به عقد موقت خود در آورده و بعد از انجام عمل زناشویی و دخول، نسبت به باقیماندۀ مهلت عقد موقت بذل مدت کرده و در طول عده صیغۀ موقت همان زوج مجدداً وی را به عقد موقت خود در می آورد ولی این بار بلافاصله بعد از عقد، تمام مدت را بذل می کند تا در صورت اخیر زوجه غیر مدخوله باشد. حال آیا فرد دیگری می تواند ایشان را به عقد خود درآورد یا نه؟

باسمه تعالی

این مقدار که در فرض سؤال آمده است باعث نمی شود زن به جهت مدخوله نبودن از عده معاف گردد، بلکه بر این زن واجب است عده نگه دارد و ملاک شروع عده از پایان عقد اول است. بنابراین وی تا پایان عدۀ عقد اول نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

کد سایت fa2278
طبقه بندی موضوعی احکام عده