بنده قصد دارم که مرجع تقلید خود را تغییر بدهم و جنابعالی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنم. برای این کار آیا باید از مرجع تقلید فعلی خودم، اجازه بگیرم؟ در ضمن، رساله توضیح المسائل شما را از کجا تهیه کنم؟
بنده قصد دارم که مرجع تقلید خود را تغییر بدهم و جنابعالی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنم. برای این کار آیا باید از مرجع تقلید فعلی خودم، اجازه بگیرم؟ در ضمن، رساله توضیح المسائل شما را از کجا تهیه کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر از طرق معتبر شرعی صلاحیت مجتهدی برای تقلید احراز شود، می توان از وی تقلید کرد و اجازۀ خودش یا دیگر مجتهدان لازم نیست.

2. معظم له توضیح المسائل منتشر نکرده اند.

کد سایت fa2295
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید