آیا اگر قبل از خواب افکار شهوانی داشته باشیم و بعد در خواب جنب شویم، استمنا محسوب می شود؟
آیا اگر قبل از خواب افکار شهوانی داشته باشیم و بعد در خواب جنب شویم، استمنا محسوب می شود؟

باسمه تعالی
اگر یقین ندارید که این گونه افکار منجر به جنابت در خواب می شود، استمنا محسوب نمی شود.

کد سایت fa2320
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی