من بار ها از گناهم توبه کردم ولی باز توبه ام را شکسته ام. چه کنم؟
من شانزده سال دارم و به فیلم های بد نگاه می کنم. چند بار توبه کردم ولی دوباره توبه را شکسته و به این فیلم ها نگاه کردم. از شما خواهش می کنم که کمکم کنید به این فیلم ها نگاه نکنم و مرتکب گناه نشوم.

باسمه تعالی
از توبه خسته یا نا امید نشو و با روزه و دعا سعی کن بر توبه ات استوار باشی و اگر امکان دارد با کمک خانواده اقدام به ازدواج موقت یا دایم کن.

 

کد سایت fa2330
طبقه بندی موضوعی توبه