من باردارم و در منزل مادرم هستم. مادرم سرپرست خانوار و بی بضاعت می باشد آیا می توانم فطریۀ خودم و جنینم را خودم بپردازم یا بر عهدۀ میزبان که مادرم هستند می باشد؟
من باردارم و در منزل مادرم هستم. مادرم سرپرست خانوار و بی بضاعت می باشد آیا می توانم فطریۀ خودم و جنینم را خودم بپردازم یا بر عهدۀ میزبان که مادرم هستند می باشد؟

باسمه تعالی
اگر مدتی در خانه مادرتان هستید که نان خور او محسوب می شوید، فطریۀ شما بر عهدۀ مادرتان است و این در صورتی است که وی فقیر شرعی نباشد؛ یعنی خرج سال خود و افراد تحت تکفلش را بتواند تأمین کند. البته شما در صورت توانایی می توانید مبلغی به مادرتان هدیه بدهید تا او بتواند از همان پول، فطریۀ شما را بپردازد. ضمناً جنین فطریه ندارد.

کد سایت fa2333
طبقه بندی موضوعی زکات فطره