آیا در هنگام رابطه زناشویی، ضربه زدن به همسر جهت لذت بیشتر (بارضایت زن)اشکالی دارد؟
آیا در هنگام رابطه زناشویی، ضربه زدن به همسر جهت لذت بیشتر (بارضایت زن)اشکالی دارد؟

باسمه تعالی
اگر ضرری برای زن نداشته باشد و زن هم راضی باشد و مفسده دیگری، مانند توسعه خشنونت، نداشته  باشد؛ اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa2367