شخصی اتومبیلی را به من تحویل می دهد و از من تقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاََ صد تومان می کند. من اتومبیل را به قیمت صد و ده تومان می فروشم و بقیۀ مبلغ (ده تومان) را علاوه بر حق العملم، برای خودم بر می دارم. با توجه به این که فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت صد تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت صد و ده تومان نیست، حکم این ده تومان چیست؟
شخصی اتومبیلی را به من تحویل می دهد و از من تقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاََ صد تومان می کند. من اتومبیل را به قیمت صد و ده تومان می فروشم و بقیۀ مبلغ (ده تومان) را علاوه بر حق العملم، برای خودم بر می دارم. با توجه به این که فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت صد تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت صد و ده تومان نیست، حکم این ده تومان چیست؟

باسمه تعالى
کل مبلغ فروش اتومبیل از آن فروشنده است و باید با موافقت او در آن تصرف کرد.
 

کد سایت fa2378