من همیشه گوشت خوک می خورم. حکمی که در قبال خوردن گوشت خوک بر من بار می شود چیست؟
من همیشه گوشت خوک می خورم. حکمی که در قبال خوردن گوشت خوک بر من بار می شود چیست؟

باسمه تعالی
خوردن گوشت خوک حرام است و باید از آن اجتناب کنید و برای رفتارهای گذشته باید توبه کنید.

کد سایت fa2392