افرادی مسلمان و شیعه در کشوری چون آذربایجان شوروی، سال های متوالی دسترسی به دانشمندان دینی نداشتند و طبق عرف و قانون ازدواج کرده و عقد شرعی را جاری نمی ساختند. تکلیف خود و فرزندان ایشان چیست؟
افرادی مسلمان و شیعه در کشوری چون آذربایجان شوروی، سال های متوالی دسترسی به دانشمندان دینی نداشتند و طبق عرف و قانون ازدواج کرده و عقد شرعی را جاری نمی ساختند. تکلیف خود و فرزندان ایشان چیست؟

باسمه تعالى
در اسرع وقت عقد شرعی جاری کنند. روابط زنا شویی آنها در دوران جهل، حلال بوده و فرزندان نیز حلال زاده هستند.

کد سایت fa2400
طبقه بندی موضوعی احکام عقد دائم