برخی مراجع گرفتن پول و نوشتن پایان نامه دانشجویی را جایز نمی دانند. پولی که از این طریق به دست آورده شده را باید چه کار کرد؟
برخی مراجع گرفتن پول و نوشتن پایان نامه دانشجویی را جایز نمی دانند. پولی که از این طریق به دست آورده شده را باید چه کار کرد؟

باسمه تعالى

چنین کاری جایز نیست، باید پول ها را به صاحبانشان برگردانید.

کد سایت fa2430
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل