من در سن نوجوانی به عمره مشرف شدم ولی احکام را خوب بلد نبودم و حدس می زنم عمره ام غلط بوده باشد. الان وظیفه ام چیست؟
در 14سالگی عمرۀ مفرده ای انجام دادم که سنم کم بود و زیاد احکام بلد نبودم و مرجع تقلید هم نداشتم و روحانی کاروان گفت طبق نظر آقای خامنه ای انجام بده و حتی وضو گرفتن در مدینه یاد گرفتم و تلفظ نماز هم یادم است که روحانی کاروان گفت درست است و غسل هم یاد داد ولی فکر می کنم شستن نصف عورتین را دقیق نگفت و فقط گفت سر و گردن و نیمه راست بدن و نیمه چپ بدن و یادم نیست عورتین را شستم یا نه و اینکه هر بار نصف آن را شستم یا نه. سؤال اصلی اینکه در مدینه یادم هست که استمنا کرده بودم ولی غسل جنابت به جا نیاوردم ولی تا جایی که یادم است غسل احرام انجام دادم ولی نمی دانم بدنم پاک بود یا نه و اینکه بعدش هم پاک شد یا نه و غسل احرام را درست انجام دادم یا و لباس احرام نجس شده یا نه. ولی بقیه اعمال را تا جایی که یادم است درست انجام دادم البته یقین ندارم. در 18 سالگی هم دوباره به عمره مفرده رفتم و اعمال را به نیابت پدرم که فوت شده انجام دادم و در آن زمان مقلد آقای بهجت بودم. در غسل یادم نیست دقیقا نصف عورتین و نصف ناف را شستم یا نه. و نیز یک بار بعد از احرام در دستشویی کمربند پارچه ایم افتاد کنار سنگ دستشویی و نمیدانم نجس شد یا نه، یک بار بستم و باز دوباره چون دل چرکین شده بودم که نجس هست یا نه باز کردم و بیرون انداختم و بقیه اعمال را به جا آوردم و برای نماز نساء هم تا جایی که یادم است خواندم ولی باز یقین ندارم. خلاصه الان دارم عذاب می کشم و می خواهم ازدواج کنم و نمی دانم عمره مفرده ای که انجام دادم درست بوده است؟ ازدواج بر من جایز است؟ لطفا راه حلی شرعی بگویید که بتوانم ازدواج حلال داشته باشم. الان وظیفه ام چیست؟ اگر باید نایب بگیرم نایب باید طبق فتوای چه کسی عمل کند؟ مرجعی که آن وقت طبق نظرش به عمره مفرده عمل کردم یا مرجع فعلی؟

باسمه تعالى
ظاهراً عمرۀ شما درست است و اگر خواستید نایب بگیرید باید عمل نایب از نظر مرجع شما باطل نباشد.

کد سایت fa2433
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج