زن و شوهری با هم ملاعبه و شوخی می کنند بدون اینکه دخولی صورت گیرد. آیا صرف تحریک شدن باعث وجوب غسل می شود؟
زن و شوهری که در زمان نامزدی با هم ملاعبه و شوخی می کنند بدون اینکه دخولی صورت گیرد. چه موقع بر این زن جوان غسل جنابت واجب می شود آیا صرف تحریک شدن باعث وجوب غسل می شود؟

باسمه تعالی

جنابت در دو صورت حاصل می شود:

1. دخول آلت مرد در داخل فرج زن یا مقعد وی، بیش از مقدار ختنه گاه، چه منی خارج شود و چه نشود.

2. خروج منی از مرد.

3. رسیدن مرد یا زن به حالت اوج لذت جنسی (ارگاسم) هرچند مایعی از ایشان خارج نشود.

 

کد سایت fa246
طبقه بندی موضوعی اغسال