حدود نه سال پیش به عمره مشرف شدم. با وجود این که می دانم طواف نساء و نماز آن را به جا آورده ام ولی هر چند وقت یک بار، دچار شک و تردید می شوم .لطفا مرا راهنمایی کنید.
حدود نه سال پیش به عمره مشرف شدم. با وجود این که می دانم طواف نساء و نماز آن را به جا آورده ام ولی هر چند وقت یک بار، دچار شک و تردید می شوم .لطفا مرا راهنمایی کنید.

باسمه تعالی 

به این گونه شک ها اعتنا نکنید. این ها وسوسۀ شیطان است.

 

 

کد سایت fa2464
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج