من 14 سال دارم و از وقتی که به سن تکلیف رسیده ام نمازهایم را نخوانده ام و به خصوص روزه هایم را به علت سهل انگاری و این که توان روزه گرفتن را ندارم نگرفته ام. ولی امسال نمازم را مرتب می خوانم و نصف رمضان را هم روزه گرفتم و نصف آن را هم به خاطر مریضی و ناتوانی و مصرف داروی سرماخوردگی روزه نگرفتم. حال تکلیفم در مورد نمازها و روزه های مانده چیست؟
من 14 سال دارم و از وقتی که به سن تکلیف رسیده ام نمازهایم را نخوانده ام و به خصوص روزه هایم را به علت سهل انگاری و این که توان روزه گرفتن را ندارم نگرفته ام. ولی امسال نمازم را مرتب می خوانم و نصف رمضان را هم روزه گرفتم و نصف آن را هم به خاطر مریضی و ناتوانی و مصرف داروی سرماخوردگی روزه نگرفتم. حال تکلیفم در مورد نمازها و روزه های مانده چیست؟

باسمه تعالی

اگر بعد از بلوغ شرعی نمازی از شما فوت شده باید آن را قضا کنید و اگر روزه را به دلیل بیماری و یا ناتوانی ترک کردید و این عذر تا رمضان بعد باقی بود قضای آن ساقط می شود و فقط باید کفاره بدهید یعنی برای هر روز 750 گرم طعام به فقیر بدهید. ولی اگر روزه را به دلیل سهل انگاری ترک کردید باید آن را قضا کنید و کفارۀ افطار عمدی بر شما واجب می شود.

کد سایت fa2475
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا