سه روز بعد از ازدواج، برای همیشه همسرم مرا ترک کرد و من بعد از سه ماه با مرد دیگری ازدواج کردم. حکم این کار من چیست؟
دو سال پیش در مسافرت با مردی برای شش ماه صیغه موقت خواندم که سه روز با هم بوده و دیگر او را ندیدم و در شهر دیگری زندگی می کند. سه ماه بعد با مرد دیگری عقد موقت خواندم در صورتی که نمی دانستیم این عقد باطل است و باعث حرمت ابدی ازدواج می باشد. آیا در صورتی که شخص اول را دیگر ندیده و رابطه ای با او نداشتم آیا ازدواج با شخص دوم حرام است ؟

باسمه تعالی

ازدواج زن شوهردار باطل است و ندیدن یا رابطه نداشتن با شوهر اثری ندارد. البته اگر یقین دارید که شوهر شما مابقی مدت عقد موقت را بخشیده است، ازدواج دوم شما صحیح است.

کد سایت fa2501