اگر زن و شوهری در حالت جنابت با هم نزدیکی کنند چه حکمی دارد؟
اگر زن و شوهری در حالت جنابت با هم نزدیکی کنند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالى
نزدیکی زن و شوهر در حال جنابت مکروه است.

کد سایت fa2516