اگر در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات اربعه، حمد و توحید بخوانیم تکلیف نماز چیست؟
اگر در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات اربعه، حمد و توحید بخوانیم تکلیف نماز چیست؟

باسمه تعالى
در رکعت سوم و چهارم می توان حمد خواند و می توان به جای آن تسبیحات اربعه خواند. اما خواندن سوره مانند توحید اضافه بر حمد در این دو رکعت سهواً اشکالی ندارد ولی از قرائت عمدی آن بنا بر احتیاط واجب اجتناب شود.

 

کد سایت fa2534