در خانۀ پدر خانم بدون پرداخت اجاره سکونت دارم. خود وی در خانۀ دیگری که مالکیت آن هم با خودش است، سکونت دارد. آیا وی باید خمس این ملک که بنده در آن ساکن هستم، را بدهد؟ در صورت عدم پرداخت وی وظیفۀ من چیست؟
در خانۀ پدر خانم بدون پرداخت اجاره سکونت دارم. خود وی در خانۀ دیگری که مالکیت آن هم با خودش است، سکونت دارد. آیا وی باید خمس این ملک که بنده در آن ساکن هستم، را بدهد؟ در صورت عدم پرداخت وی وظیفۀ من چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر شما و همسرتان از این جهت تحت تکفل ایشان به حساب آیید و ایشان با توجه به جایگاه و شأن خود و افراد تحت تکفلش به چنین خانه ای نیاز دارد، به این خانه خمس تعلق نمی گیرد؛ هرچند بعید است در فرض سؤال عرفاً تحت تکفل ایشان محسوب شوید. در غیر این صورت باید خمس آن را پرداخت کند.

2. اگر یقین ندارید که این خانه از مال خمس داده نشده تهیه شده است و خمس آن پرداخت نشده است، چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa2561
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس