من کارمند بانک هستم می خواهم بدانم درآمدی که از بانک دارم کاملاً حلال است یا نه؟
من کارمند بانک هستم می خواهم بدانم درآمدی که از بانک دارم کاملاً حلال است یا نه؟

باسمه تعالی

اگر شما به وظایفتان در بانک به درستی و در حد قراردادی که بین شما و بانک وجود دارد، عمل می کنید، در آمد شما حلال است.

کد سایت fa257