اگر مردی در دوران عقد بخواهد همسرش را طلاق دهد و آپارتمانی نیز به نام خودش داشته باشد ، آیا با این توجیه که از آن پس می خواهد خودش در آن زندگی کند، می تواند مهر زنش را قسطی بپردازد؟
اگر مردی در دوران عقد بخواهد همسرش را طلاق دهد و آپارتمانی نیز به نام خودش داشته باشد ، آیا با این توجیه که از آن پس می خواهد خودش در آن زندگی کند، می تواند مهر زنش را قسطی بپردازد؟

باسمه تعالی
مهریه دین است و خانه ای که شخص برای زندگی به آن نیاز دارد، از مستثنیات دین محسوب می شود.

کد سایت fa2593