مهر به صورت کامل چگونه ثابت می شود؟
مهر به صورت کامل با وطی در دبر ثابت می شود یا خیر؟

باسمه تعالى
وطی در دبر به مقدار حشفه یا بیشتر موجب ثیوت مهر کامل است.

کد سایت fa2627