آیا شما حاشیه بر عروة الوثقی یا تحریر الوسیله دارید؟
آیا شما حاشیه بر عروة الوثقی یا تحریر الوسیله دارید؟

باسمه تعالی

حاشیه معظم له منتشر نشده است.

کد سایت fa2630
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید