سال خمسی من در تاریخ بیست و هشتم فروردین است. من باردارم و تاریخ تولد فرزندم تیر ماه سال آینده است. من می خواهم کمی لباس برای نوزاد تهیه کنم. آیا به این لباس های نو خمس تعلق می گیرد؟
سال خمسی من در تاریخ بیست و هشتم فروردین است. من باردارم و تاریخ تولد فرزندم تیر ماه سال آینده است. من می خواهم کمی لباس برای نوزاد تهیه کنم. آیا به این لباس های نو خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالى

اگر با رعایت شأن و جایگاه خود راهی برای تهیۀ لباس جز طریق مزبور نداشته اید، به آن ها خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa2632
طبقه بندی موضوعی مئونه