کفن اهدایی از طرف یکی از خویشاوندان برای میتی استفاده شده است. بعد از دفن معلوم شد که هدیه دهنده خمس مال خود را پرداخت نکرده است. آیا وراث باید خمس کفن را بپردازد؟
کفن اهدایی از طرف یکی از خویشاوندان برای میتی استفاده شده است. بعد از دفن معلوم شد که هدیه دهنده خمس مال خود را پرداخت نکرده است. آیا نیاز به پرداخت خمس کفن توسط وراث است؟ اگر جواب مثبت است، مبلغ آن چه قدر می شود؟

باسمه تعالی

خیر بر عهدۀ وراث چیزی نیست.

کد سایت fa2639
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس